Loading...

Политика за поверителност

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Настоящите Правила и условия са договор между Вас, като потребител на уеб сайта itdevmax.com и фирма “АЙ ТИ ДЕВ ПРО” ЕООД (ЕИК 204686538), упоменати по-долу като “itdevmax.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта”, “платформата", "мрежата" или “Уеб сайтът”.
Това споразумение съдържа най-пълната си форма на български език и има предимство в случай на разлики и несъответствия с преведени версии, ако има такива.
Уеб сайтът itdevmax.com представлява онлайн платформа (социална мрежа) за комуникация, подпомагаща предоставяне (купуване и продаване) на услуги между регистрирани потребители. Без значение от вида на регистрация на потребителя, той може да бъде Изпълнител, Възложител или и двете - Възложител и Изпълнител.

Разяснения за някои термини:
"Бисквитки" - Какво представляват бисквитките? itdevmax.com ползва Бисквитки (Cookies) - което представлява малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Когато приемете условията за позлване на itdevmax.com, Вие се съгласявате с политиката на ползване на "бисквитки".
"Потребител" - всяко лице използващо услугите и имащо регистрация (личен или бизнес профил) в сайта. Регистрацията се осъществява посредством създаването на „Бизнес профил“ или „Личен профил“. Без значение от вида на регистрация на потребителя, той може да бъде Изпълнител, Възложител или и двете - Възложител и Изпълнител. В случаите, когато потребителят търси хора за изпълнението на дадена работа, той публикува в категория „Проекти и услуги“. В случаите, когато потребителят търси работа, той публикува в категория „Специалисти“. Като част от процеса на регистрация, всеки потребител е длъжен да се запознае и приеме настоящите Общи условия.
"TOП - Потребител" - всеки потребител който в резултат от своята работа в сайта е получил рейтинг над 4 звезди.
„Предварително намерение за договор за изпълнение“ – постигнато / договорено споразумение между двама или повече потребители, относно предварително намерение за изпълнението на дадена дейност срещу възнаграждение. Предварителното намерение за сключване на договор се счита постигнато, когато са изпълнени следните условия: специалистът отправи валидно предложение по отворен проект, а потребителят, който е публикувал проекта одобри въпросния специалист чрез натискане върху бутон с надпис „Наемам“. Сключването на реален договор между специалиста и потребителя е предмет на допълнително правни и фактически действия между тях, които не касаят уеб сайта.
"Фиксирана цена" - сума или такса, изискана от и/или договорена между Уеб сайта и Вас, като потребител на сайта.
"Специалист" - може да бъде всяка организация, юридическо или физическо лице, което предлага услугите си чрез Уеб сайта.
"Специалист на свободна практика" / „Фрийлансър" - може да бъде всеки специалист, както и юридическо или физическо лице, което предлага услугите си чрез Уеб сайта.
„Лични данни“ всички данни, които съдържат идентифицираща информация за дадено лице (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).
“Администратор на лични данни” личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни. Единственият администратор на Вашите лични данни, за целите на предлаганите от сайта услуги, е “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД.
"Права върху интелектуална собственост" - всички права, титли, марки, файлове и информация, която е обект или с интерес към определени авторските права, като произведения, промишлени образци, търговски марки, словесни - образни - графични - пространствени - звукови - светлинни и комбинирани марки, марки за услуги, търговски наименувания, търговски тайни, патенти и други права на интелектуална собственост, признати във всички юрисдикции, без значение дали се съдържа в Държавен регистър на марките или не.
“Цена за изпълнение” - тарифата за изпълнение на даден проект, която възложителя би заплатил на избран от него специалист, след завършването на проекта. Сумата може да бъде фиксирана или да се получи като цена на час умножена по брой часове необходими за реализиране на проекта, така както е договорено във Предварителното намерение за договор за изпълнение. Цените в офертите и реалните договорите за изпълнение са обект на договаряне между двете страни - Възложител и Изпълнител (Специалист), без участието на itdevmax.com.
“Цена на час” - тарифата на даден специалист за неговия труд. Общата сума при ценообразуване е цената на час умножена по часовата ставка във Предварително намерение за договор за изпълнение. Цените в офертите и реалните договорите за изпълнение са обект на договаряне между двете страни - Възложител и Изпълнител (Специалист), без участието на itdevmax.com.

II. СПОРАЗУМЕНИЕ
Този своеобразен договор урежда взаимоотношенията между страните (“АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД и всички регистрирани потребители в платформата) и тяхното съгласие, свързано с предмета на настоящото споразумение и анулира всички предшестващи или паралелни дискусии, споразумения, декларации, гаранции или други видове комуникация между тях. Вие може да сключвате договори и/или писмени споразумения с други потребители на Уеб сайта, като не намесвате и дори не упоменавате по никакъв начин itdevmax.com или “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД в тях. Вие декларирате, че няма да нарушавате чрез Уеб сайта законовото право или права на трети лица върху обекти защитени от закона. Без да се ограничава общият характер на предходното, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими законови разпоредби за внос, износ и имуществени права на трети лица. Вие се съгласявате със средствата за комуникация използвани от Уеб сайта, както и давате Вашето съгласие попълнените от вас данни в Уеб сайта да бъдат на разположение за служебно ползване от “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД. По силата на настоящото споразумение Уеб сайтът може да ви изпраща електронни уведомления свързани с услугите предлагани от Уеб сайта. Вие не можете да присвоявате правата върху настоящото споразумение или да използвате, която и да било част от него за никакви цели, без предварително писмено съгласие от представител на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД като в този случай изрично се изключват електронните съобщения, (например електронна поща). Ако някоя част от настоящото споразумение съдържа клауза в противоречие с действащите към момента закони, то тя следва да се приеме като невалидна и неефективна и може да бъде променена до степен, необходима за да съответства на приложимото законодателство. Настоящото споразумение няма за цел да влияе или пренебрегва закона по никакъв начин. Вие се съгласявате, че в случаите, когато настоящото споразумение се прилага и използва в друга държава, Вие се съгласявате да се съобразявате с разпоредбите в съответната юрисдикция. Настоящото споразумение и всеки спор или претенция, произтичащи от или свързани с това споразумение, се прилагат и тълкуват в съответствие със законите на Република България и правото на Европейския съюз (ЕС). “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД и Вие се съгласявате, че всички претенции трябва първо да се решават чрез преговори. Вие безусловно и от собствено име се съгласявате с юрисдикцията на българските съдилища. Вие се съгласявате, че “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД може да упражнява правото си да контролира комуникацията в Уеб сайта с цел поддържане на желаното ниво на услугите, които предлага, както и разрешавате достъпа на компанията до информацията, съдържаща се във Вашия профил (акаунт). Ползвайки уеб сайта itdevmax.com, услугите предлагани в него и свързаните с него софтуер и услуги Вие се съгласявате с настоящото споразумение и приемате всички негови клаузи и разпоредби. itdevmax.com позлва Бисквитки (Cookies) - което представлява малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ БУТОНА СЛЕД КРАЯ НА НАСТОЯЩИЯ ТЕКСТ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА itdevmax.com НА УЕБ АДРЕС WWW.itdevmax.com ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕГОВАТА СЪЩНОСТ И ЦЯЛОСТ, ВИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ itdevmax.com, ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО НЕГО ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА И/ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРИЕМАТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРАВЕН СУБЕКТ В НЕГО, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ПОЛУЧИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, “ВИЕ” И “ВИ” ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ ПРИЕЛ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. Изменения по настоящото споразумение могат да бъдат извършвани по всяко време, единствено и само от представител на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД, като промените се публикуват в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от която промените по него влизат в сила, като тя може да бъде същата или в бъдеще време. Ако преработената версия на това Споразумение намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние публикуваме промененото Споразумение предварително, преди датата, на която влиза в сила, за да ви дадем нужното предизвестие. Ако продължите да използвате сайта и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящото Споразумение, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в него. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си, като изберете “Основни настройки” и функцията – “Изтриване”. Съгласно това споразумение, www.itdevmax.com предоставя услуги на всички потребители на сайта. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД позволява безплатна регистрация и достъп до услугите предоставяни от уеб сайта. Ние не участваме в юридически взаимоотношения между потребители и не предоставяме услуги свързани със сключване на договори между тях. Ние нямаме връзка със сключените между потребителите на сайта договори и не поемаме отговорност или отношение към възникнали спорове между регистрирани потребители и техните договори. В Уеб сайта itdevmax.com имат право да участват само юридически и физически лица ( еднолични търговци и пълнолетни такива), които са способни при нужда да сключват правно обвързващи договори в приложимото законодателство. Потребителят потвърждава, че НЕ Е: (а) гражданин или жител на страна, в която използването и участието в Уеб сайта е забранено от закона, с постановление, наредба, договор или административен акт; (б) гражданин, жител на или се намира в страна или регион, който е обект на санкции от България или под ембарго; (в) физическо или юридическо лице, наето от трети или свързани с други лица, обявени за издирване от българското законодателство. Вие нямате право да имате повече от една регистрация в Уеб сайта и се съгласявате, че ако имате такава, “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД има право да я прекрати и изтрие по всяко време, по своя преценка и без предварително известие. Вие се съгласявате и задължавате да НЕ:

- ползвате сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя www.itdevmax.com.
- ползвате Уеб сайта за цели различни от целите, за които е създаден и в разрез с правилата, на които отговаря и следва.
- ползвате Уеб сайта в разрез с действащото законодателство в Република България.
- извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на Уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на Уеб сайта (вкл. разпространението на вируси)
- качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени или противозаконни файлове, съобщения, реклами или текстове.
- публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки различни от тези на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД.
- извличате данни от Уеб сайта чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и да не копирате съдържание от Уеб сайта.
- публикувате съдържание от Уеб сайта в други уеб сайтове.
- използвате авторско съдържание от Уеб сайта за каквато и да било друга услуга.
- използвате или предоставяте софтуер (с изключение на уеб браузъри с общо предназначение, email клиенти, или софтуер изрично лицензиран от нас) или услуги, които взаимодействат или са съвместими със Сайта, например за сваляне на данни, качване на данни, публикуване и управление на обяви, електронно известяване, заявки за търсене или използване чрез мобилните комуникации.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Срокът на споразумението в този договор започва да тече и влиза в сила от датата на Вашата регистрация и продължава да бъде действащ, докато не бъде прекратен от една от страните. Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време, с или без причина. Прекратяването на договора влиза в сила незабавно, когато акаунта на потребителят бъде закрит. След закриването на акаунта Вашите данни и цялата Ви профилна активност се пазят в срок от 1 /един/ месец в база данните на itdevmax.com, през които Вие можете да възстановите своя профил. След изтичането на този срок и съгласно "GDPR", Вашият акаунт и Вашите данни ще бъдат изтрити безвъзвратно! Представител на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до Уеб сайта, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящото споразумение или нарушавате правата на трето лице използващо Уеб сайта. Без да се ограничаваме в действията си, Ние можем да ограничим достъпа Ви до сайта или да изтрием безвъзвратно вашия акаунт в сайта, като не сме длъжни да обосноваваме действията си пред вас или други лица, в случай че:
(а) нарушите някое от условията в настоящото споразумение или други писмени политики и процедури, публикувани на Уеб сайта;
(б) не сме в състояние да проверим или удостоверим предоставена от Вас информация;
(в) преценим, че Вашите действия могат да подведат под гражданска или правна отговорност Вас и/или друг регистриран потребители и ползвател на сайта.
В случай, че Вашият акаунт в Уеб сайта е ограничен или прекратен, Вие нямате право да продължите да ползвате Уеб сайта чрез създаване на друг профил, освен ако нямате изричното съгласие и разрешение на представител на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД. В допълнение, нарушаването на настоящото споразумение, може да бъде преследвано с цялата строгост на закона и може да доведе до допълнителни правни последствия. Когато Вашата потребителска регистрация е изтрита (анулирана), Вие няма да имате достъп до страниците и функциите на itdevmax.com, включително данни от всякакъв вид и естество, съобщения, файлове и други материали намиращи се на Уеб сайта. Прекратяването не Ви освобождава от Вашите неизплатени задължения към “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД, ако имате такива.


IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Когато се регистрирате и ползвате услугите, предоставени от www.itdevmax.com , Вие предоставяте с Ваше съгласие определен набор от лични данни, определени в категория от GDPR като "обикновенни".

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ:
- Име, Фамилия, Имейл

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:
- Наименование на фирмата, Правна форма, Имейл

АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД, като администратор на Вашите лични данни не изисква, не обработва и не съхранява лични данни определени в категория от GDPR като "чувствителни".

В зависимост от избора, който сте направили при влизане в платформата и ползване на нашите Услуги, Вие можете да изберете да предоставите и допълнителни лични данни - телефон, уеб сайт, компания за която работите, възраст и др. Допълнителните лични данни не се изискват задължително при регистрацията в сайта, и Вие като потребител е препоръчително да ги попълвате в собственият си профил, само в случаите, когато искате те да бъдат видими за останалите потребители на платформата с цел реклама и контакт с Вас.
Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате нашите Услуги, ние автоматично събираме следната информация за Вас:
- данни за вписване ( IP адреса на Вашето устройство ).
Когато използвате функцията за съобщения, за да комуникирате с други потребители на Платформата, ние събираме тази информация, която Вие избирате да предоставите на другите потребители чрез тази функция.
-Администраторът на лични данни “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не обработва базата данни свързана със съобщенията на потребителите, освен в случаите когато са установени нарушения на общите условия на сайта.
Ние НЕ събираме "чуствителни" лични данни, които:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
- разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
- се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
Нашите Услуги не са предназначени за лица под 18 годишна възраст и не събираме съзнателно лични данни на такива лица. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно а профилът - изтрит. Ние си запазваме правото да проверяваме информацията за потребителите и клиентите си по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, официални държавни регистри и правни документи, които могат да потвърдят Вашата самоличност като потребител на Уеб сайта. Вие упълномощавате “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД, директно или чрез трети лица, да извършва допълнителни проверки с цел установяване на самоличността Ви или за потвърждаване на вашия имейл адрес, съгласно действащото законодателство в Република България. Липса на изискана от “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД информация за Вас или Вашия бизнес, както и посочването на невярна информация в Уеб сайта е нарушение на настоящото Споразумение. Единствено Ваша е отговорността да помните или съхранявате по сигурен начин или на сигурно място Вашата парола за достъп до Уеб сайта. Вие се съгласявате да не споделяте паролата си за достъп до Уеб сайта с никого, както и да носите цялата отговорност по силата на всички обстоятелства за всяко предприето действие или последствие от използването на Вашата парола за достъп до Вашия профил в сайта. Вие се задължавате да уведомите представител на Уеб сайта незабавно ако изгубите/забравите паролата си или подозирате, че данните ви за достъп до Уеб сайта са били откраднати. Чрез използването на Вашия достъп до www.itdevmax.com вие приемате и се съгласявате, че всички процедури за сигурност на Уеб сайта са разумни и приемливи. Вие сте длъжни да съхранявате и да не разпространявате всякакъв вид информация, която достигне до вас по един или друг начин чрез Уеб сайта. Ние не сме отговорни по никакъв начин за следствия и последствия причинени от изтичане на информация изпратена от Вас или до Вас чрез Уеб сайта. Вие се задължавате да не разкривате или използвате информация на никого, освен в случаи, когато закона го изиска или когато това е необходимо за изпълнението на задача описана в сключен от Вас договор.

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ
Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
- Когато трябва да изпълним договор, който сме сключили или предстои да сключим с Вас.
- Когато е нужно за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.
- Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.
Най-общо целите на обработка на личните данни могат да бъдат структурирани в две основни групи:
1. Осигуряване на достъп на потребителите и предоставяне на Услуги чрез нашата Платформа:
- Когато се регистрирате в нашата платформа, с Ваше съгласие, ние използваме автоматично Вашето име, фамилия, мобилен номер, IP адрес, местонахождение, уебсайт, възраст и месторабота и имейл адрес, за да ви идентифицираме и регистрираме като потребител и да Ви осигурим достъп до нашата Платформа. Предоставените от Вас данни са видими във Вашия профил и са достъпни до всички ползватели на платформата.
- Горепосочените регистрационни данни се използват от нас, за да предоставим нашите Услуги в съответствие с Общите условия.
- Използваме Вашия мейл адрес и мобилен номер (чрез SMS), за да Ви направим предложения и препоръки за нашите Услуги, които може да Ви интересуват.
2. Осигуряване на безопасна и сигурна Платформа:
- Използваме мобилния Ви номер и данните от формата за достъп, за да администрираме и защитим Платформата (включително отстраняване на проблем, анализ на данни, тестване, предотвратяване на измами, поддръжка на системата, подкрепа, отчитане и приемане на данни).
- Анализираме комуникациите Ви, извършени чрез функцията ни за изпращане на съобщения, само в случаи свързани с предотвратяване на измами и за насърчаване на безопасността чрез блокиране на спам или обидни съобщения, които може да са ви били изпратени от всеки друг потребител.
Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите Услуги и на базата на нашия законен интерес за предотвратяване на измами. С приемането на настоящите Общи условия, вие декларирате изрично, че давате съгласието си да обработваме предоставените от Вас ваши лични данни. Ние НЕ споделяме информация, съдържаща лични данни и предоставена ни от Вас, с трети страни. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност. Не контролираме тези уебсайтове / приложения и не носим отговорност за техните политики. Когато напускате Платформата, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

СЪХРАНЕНИЕ
Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани в България на високо защитени сървъри. Също така цялата сесия на платформата itdevmax.com e криптирана(защитена) със SSL сертификат. Ние сме изпълнили множество технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания. Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни. В случай, че имате въпроси относно процесите по събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас.

ВАШИТЕ ПРАВА При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с вашите лични данни. Такива права са:
- Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани "искане за достъп на субекта на данните"). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.
- Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
- Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:
а) ако искате да докажем точността на данните;
б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно;
в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции;
г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
- Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато вече не желаете да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.
- Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.
- Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.
- Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.
Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.
Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за зашита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, свържете се с нас като използвате формата за контакт и/или предоставените на сайта контакти. Може да се свържем с вас чрез имейл, SMS или чрез известие в сайта, за да потвърдим регистрацията Ви, както и за други съобщения за във връзка с Услугите ни. Тъй като е наложително да Ви предоставяме такива съобщения, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване. Основен надзорен орган по отношение събирането, обработката и съхранението на лични данни в Република България е: Комисия за защита на личните данни Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Вие възлагате работа или извършвате услуги с необходимото качество и професионален маниер, като своевременно контролирате качеството на работа и спазвате добрия тон и уговорените срокове за изпълнение. Всякакви договорни отношения касаещи взаимоотношения между потребители на Уеб сайта, следва да бъдат сключени и изпълнени без участието или съдействието на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД. Ние не сме посредник, гарант или оператор на плащания или задължения от никакво естество, свързани по някакъв начин с договор за предоставяне на услуги или продажба стоки между потребители на сайта (включително, без ограничение, бонуси). Всяко действие, което насърчава, гарантира, обещава или предлага пълно или частично заплащане чрез Уеб сайта като посредник е нарушение на настоящото споразумение. В случай, че потребител на Уеб сайта бъде установен в нарушение на въпросните разпоредби за посредничество неговата регистрация в сайта ще бъде премахната. Ако мислите, че Вие сте ощетен и неправомерно третиран от друг потребител на Уеб сайта в следствие на недоразумение довело до неплащане на предварително договорени финансови взаимоотношения, моля потърсете юридическа помощ. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не предоставя юридически услуги и не участва в съдебни спорове възникнали между трети страни. Вие поемате цялата отговорност при избора си на Специалист за вашия проект/услуга или при избора си на ПРОЕКТ, по който да работите. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не може да бъде подведен под никаква отговорност в следствие от направения от Вас избор. Настоящото споразумение не създава обвързващо партньорство или бизнес отношения между регистрираните потребители в Уеб сайта. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не разполага с правомощия да влиза в писмени или устни, независимо подразбиращи се или конкретни, договори от името на който и да било потребител на Уеб сайта. Вие се съгласявате, че itdevmax.com по никакъв начин не манипулира и не се намесва пряко в работата или в услугите предоставяни от регистрираните потребители. Ние не участваме в определянето на каквито и да било условия в сключените между потребителите на Уеб сайта договори за извършване на услуги или продажби. Ние не предлагаме и не осигуряваме обучение или какъвто и да е вид техническо или друго оборудване, труд или материали, необходими за изпълнението на договорени отношения или каквато и да е услуга предлагана между или от потребители на Уеб сайта. Всички потребители използващи Уеб сайта, предлагащи или извършващи услуги, са отговорни пред закона за евентуалните публични задължение, които биха възникнали в резултат на тяхната дейност в платформата. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД няма връзка и не поема никаква отговорност за данъчни декларации и плащания от каквото и да било естество свързани, с който и да било потребител на Уеб сайта. Вие се съгласявате, че Уеб сайтът не е Ваш работодател или бизнес партньор и не може да предявявате каквито и да било претенции или да отправяте обвинения към нас, свързани с вашата трудова заетост, под каквато и да била форма. Ако Възложител (публикувал в „Проекти и Услуги“) и Изпълнител („Специалисти“) изразят предварително намерение да работят заедно чрез уеб сайта, те се съгласяват, че следва допълнително да сключат по между си “Договор за изпълнение”. Препоръчително е да се подготви юридически издържан договор за изпълнение с необходимите приложения.

ПРАВА, ПРИЗНАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Вие, като регистриран потребител в Уеб сайта, сте длъжен да следите актуализациите на настоящото споразумение, както и да спазвате Вашите задължения, описани в съответните разпоредби и допълнителни договори за услуги. Вие се задължавате да спазвате, без ограничение, всички съотносими закони на територията на държавата, където упражнявате своята дейност; Вие разбирате, изрично признавате, съгласявате се и приемате, че: Уеб сайтът itdevmax.com е място в Интернет, където различни потребители могат да търсят определен вид услуги или да предоставят такива безвъзмездно или срещу заплащане. Услугите могат да бъдат извършвани както от името на юридически лица, така и от физически лица, действащи като специалисти; itdevmax.com не е страна по договори сключени между потребители на Уеб сайта; Регистрираните потребители в Уеб сайта не са служители на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД и че itdevmax.com не контролира пряко начина на работа или качеството на предоставяните услуги от потребителите регистрирани в Уеб сайта; “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД няма никаква отговорност и не поема никакви задължения по или във връзка с Договори за услуги или за каквито и да било действия или бездействия от страна на потребителите използващи Уеб сайта; Уеб сайтът няма пълен контрол върху действията на регистрираните потребители и специалистите на свободна практика, както и над предмета и качеството на услугите, представяни или извършвани от тях. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД в лицето на Уеб сайта itdevmax.comне поема и отхвърля всякаква отговорност или ангажименти по отношение на надеждност, способност или квалификация, на който и да било потребител на Уеб сайта, както и за качеството, сигурността и законността на всякакви услуги предлагани в сайта. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не поема никаква отговорност за (както и не гарантира по никакъв начин) качеството на предлаганите услуги и стоки чрез Уеб сайта. Всеки регистриран потребител, след приключването на договор за изпълнение, по който е страна, има право да остави коментар и/или оценка, относно дейността на останалите регистрирани в сайта потребители, участници в договора.

ФАКТУРИ И ДАНЪЦИ
“АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД не носи отговорност как Вие определяте необходимостта от или за издаване на официални документи и фактури, както и за определянето на размера на удръжките или таксите при преводите на парични средства. Само Вие носите пълната отговорност пред закона дали, кога или как издавате и осчетоводявате фактури, както и кога и как подавате данъчни декларации за вашите приходи.

V. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Правото върху интелектуалната собственост се урежда между страните сключили Договор за изпълнение без да въвличат “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД по никакъв начин. Правата върху интелектуалната собственост са защитени както от националните и европейски закони, така също и от международни договори, по които Република България е страна. Забранено е прехвърлянето на обекти на интелектуална собственост или самото право на собственост от всякакво естество чрез Уеб сайта www.itdevmax.com . Всяко взаимоотношение касаещо право на собственост от каквото и да било естество следва да се уреди по законоустановения начин между заинтересованите страни без участието на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД. Вие нямате право да използвате данни, материали или файлове обект на съществуващо авторско право, освен ако не притежавате необходимото право или лиценз за ползване или ако не сте пряк собственик на авторското право върху съответните данни или файлове. Като лице предоставящо услуги срещу заплащане, Вие сте длъжен да притежавате необходимите лицензи за софтуера, който използвате в работата си, както и за всички видове файлове обект на авторско право, които ползвате. Използването на програмен или друг вид код, собственост на трети лица, софтуерни компании или разработчици на софтуерни продукти с отворен код, често изисква предварително писмено съгласие преди да бъде използван. Вие се съгласявате да уведомите Възложителя на проекта, когато код от този тип бъде използван като част от Вашата работа. Въпрос на договорни отношения е кой следва да изисква правото на ползване върху конкретен програмен код, но това следва да стане без участието на “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД. Уеб сайтът и неговите лицензодатели и автори си запазват всички права на собственост и авторско право за себе си. Вие нямате право да използвате Уеб сайта за цели различни от описаните в настоящото споразумение и договор за предоставяне на услуги, сключени в съответствие с настоящото споразумение. “АЙТИ ДЕВ ПРО” ЕООД си запазва правото да се оттегли и прекрати действието си, да промени функционалността си или да промени по друг начин Уеб сайта без предизвестие и по всяко време по собствено усмотрение. Вие нямате право да поставяте Уеб сайта в "рамка" чрез използване на iframe или да създавате огледално копие на сайта и дори част от неговото съдържание на друг домейн или IP адрес, върху който и да е друг сървър или Интернет базирано устройство.